Stații Mol

Protectia datelor cu caracter personal

Protectia datelor cu caracter personal (site MultiBonus)

1. Informarea privind prelucrarea datelor personale

Prin prezenta vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și despre drepturile dumneavoastră conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), Legii de punere în aplicare a prevederilor GDPR și cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

MOL România – Operator de date cu caracter personal

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Programului MultiBonus, atât prin intermediul acestui website, cât și în cadrul sistemelor de evidență a datelor separate de acest website, revine MOL România Petroleum Products S.R.L., cu sediul în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj-Napoca, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/729/2000 denumită în continuare "MOL România").

În înțelesul acestui document, prin Grupul MOL se înțelege grupul de companii afiliate MOL Hungarian Oil&Gas Public Limited Company din Ungaria.

Sunt operatori asociați de Date Personale: (i) MOL România (organizarea și derularea Programului), (ii) MOL Hungarian Oil & Gas Public Limited Company (realizarea de analize/studii și sistemul de supraveghere video), (iii) Multipont Program Zrt. (servicii suport pentru sistemul informatic, localizat in Ungaria). Drepturile prevăzute de lege pot fi exercitate cu privire la și în raport cu fiecare dintre operatorii identificați în Formular.

1.1 Categorii de Date Personale prelucrate: (i) date de identificare: nume, prenume, data nașterii, semnătură, gen, identificatori IT, adresa IP, cookies; (ii) date de contact: nr de telefon, e-mail, adresa de corespondență; (iii) convorbirile telefonice, vocea; (iv) date de tranzacționare: istoricul tranzacțiilor și al bunurilor achiziționate din stațiile MOL, istoricul comenzilor plasate din Catalogul MultiBonus, stațiile MOL în care au fost efectuate tranzacțiile, obiceiuri de consum și preferințe derivate din analiza tranzacțiilor; (v) pentru respectarea obligațiilor fiscale în cazul acordării unor premii peste valoarea prevăzută de Codul fiscal: CNP, serie și număr CI.

Scopurile și temeiul juridic al prelucrării. Prelucrăm Datele Personale ale Participantului:

– în scopul înscrierii Participantului în Programul MultiBonus - acoperă: înscrierea/ participarea la Program în vederea emiterii și/sau refacerii cardului, personalizării cardului, acumulării și cedării de puncte de loialitate, efectuării de recomandări de inscriere in Program și pentru orice alte operațiuni necesare derulării Programului, conform Regulamentului Programului. Prelucrarea Datelor Personale este necesară pentru derularea Programul MultiBonus conform Regulamentului, cu alte cuvinte pentru executarea contractului;  

– în scopul includerii Participantului în campanii, oferte, comunicări de marketing: (i) generice (nepersonalizate), transmise prin diverse mijloace de comunicare: poștă, e-mail, telefon, SMS, mesaj pe bonul fiscal, aplicații mobile etc.; (ii) personalizate, transmise prin diverse mijloace de comunicare: poștă, e-mail, telefon, SMS, mesaj pe bonul fiscal, aplicații mobile etc.; (iii) personalizate, transmise direct în stațiile MOL România; (iv) studii de piață și sondaje despre Programul MultiBonus și despre produsele și serviciile dezvoltate de MOL România și/sau de alte companii din cadrul Grupului MOL;

– în cazurile (ii) și (iii) de mai sus, MOL România nu va lua nicio decizie bazată pe prelucrare automată privind Participantulînsă va crea un profil al Participantului, pentru a permite includerea Participantului numai în campaniile și comunicările de marketing relevante pentru acesta, în principal, în funcție de: datele de utilizare a cardului (istoricul de tranzacții: serviciile sau produsele utilizate sau achiziționate de Participant, de exemplu: tipul de produs și serviciu, frecvența și valoarea achiziției etc.), vârsta și sexul Participantului.

Cu titlu de exemplu, MOL România poate analiza ce tip de apă cumpără doamnele între 35-40 ani din stațiile MOL atunci când își alimentează cu carburant mașinile, iar data viitoare MOL România poate oferi același tip de apă doamnelor din categoria de vârstă menționată (35-40 de ani), care participă în Programul MultiBonus; sau, MOL România poate trimite către Participanți un cupon de ziua lor privind tipul preferat de cafea (se analizează tranzacțiile anterioare ale Participanților pentru a identifica tipul preferat de cafea).

Temeiul prelucrării este consimțământul Participantului, în măsura în care acest consimțământ a fost acordat de către Participant prin Formularul de înscriere și obținere consimțământ;

-în scopul predării premiilor câștigate în campaniile din cadrul Programului (ex. prin tragere la sorți). Temeiul prelucrarii este consimțământul Participantului;

-în scopul îndeplinirii obligațiile legale ale MOL România privind plata taxelor și impozitelor către organele fiscale (în cazul câștigării unor premii peste 600 lei) și publicarea datelor (nume, prenume, oraș) câștigătorilor. Temeiul prelucrarii este indeplinirea obligatiilor legale ale MOL Romania.

– în scopul realizării de diverse analize/studii în vederea îmbunătățirii serviciilor. Temeiul prelucrării este interesul legitim al operatorului de a oferi clienților săi accesul la o gamă cât mai largă de servicii optimizate, particularizate pentru nevoile specifice ale clienților săi fideli;

în scopul administrării sistemelor și aplicațiilor care deservesc funcționarea Programului MultiBonus. Temeiul prelucrării este interesul legitim al operatorului de a oferi clienților acces la un proces funcțional de înscriere în program și de aplicare a avantajelor, conform Regulamentului Programului

în scopul analizei vânzărilor și a altor date financiare (ex: cifra de afaceri a stațiilor, produsele vândute etc.),. Temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Operatorului de dezvoltare a afacerii și de creștere a vânzărilor.

– în scopul prevenirii și combaterii fraudei. Temeiul prelucrării este interesul legitim al operatorului de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea și prevenirea eventualelor fraude;

 în scopul asigurării securității, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video. Temeiul prelucrării este interesul legitim al operatorului de a asigura securitatea fizică a stațiilor și a bunurilor și persoanelor din stații;

– în scopul colectării/recuperării creanțelor, precum și în vederea exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL România. Temeiul prelucrării este interesul legitim al operatorului de a-și valorifica drepturile pe care le are.

– în vederea asigurării contabilității și activităților de audit intern, conform prevederilor legale aplicabile. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este îndeplinirea obligațiilor legale ale MOL România. În cazul nefurnizării acestor date de către Participant, MOL România nu își va putea respecta obligațiile sale legale.

– în vederea soluționării solicitărilor Participanților cu privire la Programul MultiBonus (de exemplu comenzi MultiBonus, solicitare informații privind balanța contului MultiBonus, actualizare date Participant, verificări fraude cont MultiBonus, soluționări reclamații etc.). Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim al operatorului de a soluționa solicitările, inclusiv eventualele reclamații ale Participanților la Programul MultiBonus.

- în scopul gestiunii și soluționării cererilor de retur sau de garanție privind produsele achiziționate din catalogul MultiBonus. Temeiul prelucrării este îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului

1.2 Transferul Datelor Personale

Datele Personale ale Participantului pot fi transferate către:

a) Furnizorii de servicii ai MOL Româniaîn scopul personalizării și emiterii cardurilor MultiBonus, analizei vânzărilor și a altor date financiare, furnizării de servicii de marketing, de curierat și de arhivare, în deplină siguranță. Furnizorii de servicii acționează în calitate de persoane împuternicite ale MOL România, strict în baza instrucțiunilor primite. Lista entităților care prelucrează Date Personale în calitate de împuterniciți este disponibilă pe website-ul MOL România: www.multibonus.ro/imputerniciti și se actualizează periodic, ori de câte ori intervin modificări în colaborarea MOL România cu furnizorii săi.

b) Consultanți externi, avocațiîn vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase;

c) Instituții și autorități publice(de exemplu, autorități cu atribuții de investigare a fraudelor, poliție, instanțele judecătorești etc.), dacă este cazul, în scopul exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL România.

1.3. Durata de stocare a Datelor Personale

Datele Personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Acolo unde este necesar consimțământul Participantului, Datele Personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului de către Participant.

În cazul în care Participantul este inactiv pentru o perioadă mai mare de 2 ani de la data ultimei tranzacții cu cardul MultiBonus într-o stație MOL de pe teritoriul României, Datele Personale vor fi șterse din aplicația Programului MultiBonus. Istoricul tranzacțiilor (date anonime) este păstrat pe o perioadă de încă 5 ani de la data inactivării cardului/ încheierea Programului MultiBonus în cadrul aplicației care generează o analiză a vânzărilor și a altor date financiare, cu rol în eficientizarea luării unor decizii de business.

Datele Personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale MOL România, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție sau până în momentul soluționării și finalizării eventualelor dispute/ proceduri de recuperare a prejudiciilor.

După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale MOL România.

1.4. Drepturile Participantului privind protecția Datelor Personale

Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantul poate trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro sau (ii) prin poștă/curier la adresa sediului social al MOL România din Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj‑Napoca. Participantul poate solicita MOL România un model de cerere.

MOL România poate cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. MOL România va furniza un răspuns Participantului, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Termenul de răspuns de o lună poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Pentru orice întrebări, Participantul ne poate scrie pe e-mail: datepersonale@molromania.ro.

Participantul are dreptul de a depune o plângere (i) în România, la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, (ii) în Ungaria, la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea de Informare la adresa 1125 Budapesta Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, fax: + 36-1-391-1410, e-mail : ugyfelszolgalat@naih.hu, site web: http://naih.hu/.

2. Protecția datelor pe pagina noastră web

Protecţia datelor dumneavoastră. cu caracter personal pe care ni le-aţi pus la dispoziţie este deosebit de importantă pentru MOL Romania. Orice informaţii furnizate MOL Romania prin intermediul site-ului vor fi folosite si protejate potrivit dispozitiilor legale.

Accesarea site-ului şi oferirea de date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site-ul www.multibonus.ro şi bifarea căsuţelor Sunt de acord cu Regulamentul de funcţionare a programului MultiBonus, cu Termenii şi Condiţiile şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal menţionate în formularul de înscriere constituie exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea de către MOL România a datelor colectate în vederea derulării programului MultiBonus, precum şi în scopuri de marketing, respectiv cu privire la transferul către partenerii MOL a datelor pe durata programului Multibonus precum şi ulterior încetării acestuia.

Prin completarea formularului de înscriere/înregistrare şi bifarea căsuţelor Sunt de acord cu Regulamentul de funcţionare a programului MultiBonus, cu Termenii şi Condiţiile şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal participantul încheie un contract cu MOL România, iar ambele părţi consideră condiţiile şi normele enumerate în Regulamentul de funcţionare a programului Multibonus ca fiind obligatorii pentru ele.

Pe lângă informațiile furnizate de dumneavoastră în mod voluntar când accesați site-ul nostru, pentru a solicita un card MultiBonus sau pentru a deschide un cont online, este posibil ca MOL Romania. să colecteze informaţii şi în timpul vizitelor dvs. pe pagina noastră de Internet, prin intermediul Instrumentelor noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri). MOL Romania va utiliza în mod provizoriu următoarele informaţii generate automat – care nu conţin date cu caracter personal – în scopul întreţinerii tehnice a paginii de Internet:

– adresa de protocol de Internet (adresa IP),

– denumirea domeniului (URL),

– datele de accesare,

– istoricul de accesare al clientului (adică paginile vizualizate, link-urile pe care se face click),

– codul HTTP de răspuns,

– datele paginii web de unde se face accesarea,

– cantitatea de octeţi utilizată cu ocazia vizitării,

– data şi durata vizitării,

– datele paginilor vizualizate, sau

– tipul şi limba browser-ului utilizat.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm citiţi mai jos Politica noastră privind Cookie-urile.

In cazul in care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicita introducerea datelor dumneavoastra personale, este exclusa corelarea datelor dumneavoastra personale cu datele din protocolul de accesari, prin intermediul adresei IP (colectata oricum in forma anonimizata), in scopul realizarii unui profil de utilizator cu date personale.

Securitatea prelucrării datelor

Pentru a evita utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal administrate de MOL Romania şi utilizarea necorespunzătoare a acestora, societatea noastră a luat măsuri complexe tehnice şi de exploatare pentru siguranţă. Supunem sistematic controlului procedurile de siguranţă utilizate de noi şi le îmbunătăţim în concordanţă cu noile dezvoltări tehnologice.

Cât timp stocăm datele dumneavoastră pe pagina noastră web?

Vom stoca datele dumneavoastră pe perioada campaniilor de marketing sau altor actiuni care presupun stocarea acestor date in baza website-ului, după care datele dumneavoastră vor fi șterse de pe pagina noastră web. Actiunile de inscriere client nou sau de deschidere a unui cont online, precum si profilul online, nu presupun stocarea datelor pe pagina web.

Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale

În calitate de persoană vizată conform prevederilor GDPR, aveți dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor care vă privesc. De asemenea, puteți solicita acces la datele deținute și prelucrate de noi și de asemenea, rectificarea/completarea acestor date dacă acestea sunt inexacte/incomplete. Puteți, de asemenea, să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, să vă retrageți consimțământul acordat, să solicitați ștergerea datelor sau restricționarea prelucrărilor datelor, sau să solicitați exercitarea dreptului de portabilitate a datelor, în anumite condiții. Nu în ultimul rând, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastră, cum ar fi comportamentul de plată, situația financiară etc.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro sau (ii) prin poștă/curier la adresa sediului social al MOL Romania din Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj-Napoca. În vederea formulării cererii, puteți utiliza modelul de cerere de acces pus la dispoziție de noi.

Pentru a da curs solicitărilor de mai sus, vom putea cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. După identificarea dumneavoastră, vă vom furniza un răspuns privind solicitarea transmisă de exercitare a drepturilor de mai sus, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Termenul de răspuns de 30 de zile poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, conform reglementărilor GDPR.

Pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse aici, puteți adresa o cerere către MOL Romania, la adresa de e-mail: datepersonale@molromania.ro.

Aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Serviciul Relaţii cu Clienţii MOL va fi înştiinţat în legătură cu orice modificare a datelor personale, telefonic la nr. 0800 800 665 disponibil non-stop sau prin notificare scrisă la adresa CP 110 OP 4 Bucureşti, sau e-mail: datepersonale@molromania.ro.

3. Politica noastră privind Cookie-urile

„Cookie" este un fişier de date mic (un fişier de date care permite schimbul de informații între server şi client) transferat de o pagină de Internet pe hard drive-ul calculatorului dvs. MOL Romania sau furnizorii săi de servicii trimit cookie-uri atunci când vizitaţi pagina sau paginile noastre de Internet unde apar anunţurile noastre publicitare, unde faceţi cumpărături, unde solicitaţi sau personalizaţi informaţii sau unde vă înregistraţi pentru anumite servicii.

MOL Romania foloseşte cookie-uri pentru a afla dacă aţi mai vizitat vreodată pagina noastră de Internet şi pentru a identifica acele funcţii/servicii care vă pot fi de folos. Cookie-urile de tip HTTP şi Flash pot îmbunătăţi experienţa dvs. ca vizitator prin păstrarea informaţiilor preferate de dvs. la vizitarea paginii noastre. Cookie-urile de tip HTTP sau Flash nu sunt capabile să vă identifice ca persoană.

În general, cookie-urile sunt clasificate ca cookie-uri de „sesiune" sau cookie-uri „persistente".

Cookie-urile de sesiune nu rămân pe calculatorul dvs. după ce închideţi browser-ul.

Cookie-urile persistente rămân pe calculatorul dvs. până le ştergeţi sau expiră. Majoritatea browser-elor acceptă cookie-urile automat în mod implicit, însă dvs. puteţi în mod uzual să le refuzaţi sau să le acceptaţi selectiv prin ajustarea preferinţelor din browser-ul dvs. Dacă dezactivaţi cookie-urile, este posibil ca anumite opţiuni de pe pagina noastră de Internet să nu fie disponibile pentru dvs. sau unele pagini să nu fie afişate corespunzător.

Puteţi găsi informaţii despre browser-ele populare şi despre cum să ajustaţi preferinţele cu privire la cookie-uri în secţiunea de ajutor şi suport a browser-ului dvs.

MOL Romania utilizează următoarele tipuri de cookie-uri

Cookie-uri analitice

Atunci când vizitaţi o pagină de Internet a MOL Romania, programele software analitice creează un „cookie" anonim care ne spune dacă aţi mai vizitat pagina respectivă înainte. Acest tip de cookie ne ajută să urmărim câte persoane vizitează pagina de Internet, de unde sunt persoanele respective şi ce pagini de Internet vizualizează acestea. Apoi folosim aceste informaţii pentru a vedea performanţele paginilor respective şi a găsi modalităţi de a le îmbunătăţi. Cookie-urile analitice sunt utilizate numai pentru colectarea de informaţii statistice şi nu pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor.

Cookie-uri pentru performanţele paginilor

Unele cookie-uri sunt folosite pentru a ţine minte preferinţele dvs. în materie de instrumente sau opţiuni cu care interacţionaţi pe pagina noastră de Internet. De exemplu, dacă folosiţi centrul nostru virtual de carduri, folosim un „cookie" pentru a ţine minte detaliile dvs. pentru conectare. Aceste cookie-uri nu colectează date cu caracter personal.

Cookie-uri cu ţintă geografică

Utilizăm acest tip de cookie-uri pentru a afişa conţinutul relevant pentru regiunea dvs. Aceste cookie-uri utilizează informaţii din browser-ul dvs. pentru a determina locaţia dvs.

Pot dezactiva aceste cookie-uri?

Vă puteţi configura browser-ul de Internet astfel încât să nu accepte cookie-uri de la nicio pagină de Internet sau de la anumite pagini de Internet. Link-urile de mai jos explică modul de schimbare a setărilor privind cookie-urile pentru fiecare din browser-ele principale. De asemenea puteţi găsi informaţii în meniul de Ajutor din browser-ul dvs.

Setări cookie-uri pentru Chrome

Setări cookie-uri pentru Firefox

Setări cookie-uri pentru Internet Exporer

Setări cookie-uri pentru Safari (Mac)

Setări cookie-uri pentru Safari (iPhone şi iPad)

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi-ne la adresa de email contact@molromania.ro .