Protectia datelor cu caracter personal

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, societatea MOL România este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 2374.

Accesarea site-ului şi oferirea de date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site-ul www.multibonus.ro şi bifarea căsuţelor Sunt de acord cu Regulamentul de funcţionare a programului MultiBonus, cu Termenii şi Condiţiile şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal menţionate în formularul de înscriere constituie exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea de către MOL România a datelor colectate în vederea derulării programului MultiBonus, precum şi în scopuri de marketing, respectiv cu privire la transferul către partenerii MOL a datelor pe durata programului Multibonus precum şi ulterior încetării acestuia.

Completarea formularului de înscriere şi bifarea căsuţei Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal constituie şi consimţământul expres al clientului ca datele sale personale să fie stocate într-o bază de date a grupului MOL în România şi Ungaria. Toate datele menţionate de participant în formularul de înscriere, cât şi cele rezultate în cursul participării la programul MultiBonus sunt colectate şi prelucrate de către MOL România şi vor putea fi folosite de către MOL România şi partenerii săi.

Prin completarea formularului de înscriere/înregistrare şi bifarea căsuţelor Sunt de acord cu Regulamentul de funcţionare a programului MultiBonus, cu Termenii şi Condiţiile şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal participantul încheie un contract cu MOL România, iar ambele părţi consideră condiţiile şi normele enumerate în Regulamentul de funcţionare a programului Multibonus ca fiind obligatorii pentru ele.

Pe durata derulării programului Multibonus, cât şi după data încetării acestuia, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, participantul poate solicita o dată pe an, cu titlu gratuit, confirmarea faptului că datele sale sunt sau nu prelucrate, poate interveni asupra datelor transmise, poate formula opoziţie împotriva prelucrării datelor pentru motive întemeiate legate de situaţia sa particulară. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terţi în asemenea scop.

Conform Legii nr. 677/2001, participantul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul Relaţii Clienţi, CP 110 OP 4 Bucureşti sau prin email la contact@molromania.ro.

Serviciul Relaţii cu Clienţii MOL va fi înştiinţat în legătură cu orice modificare a datelor personale, telefonic la nr. 0800 800 665 disponibil non-stop sau prin notificare scrisă la adresa CP 110 OP 4 Bucureşti, sau e-mail: contact@molromania.ro.