Stații Mol

Protectia datelor cu caracter personal

Protectia datelor cu caracter personal (site MultiBonus)

1. Informarea privind prelucrarea datelor personale

Prin prezenta vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și despre drepturile dumneavoastră conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), Legii de punere în aplicare a prevederilor GDPR și cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

MOL România – Operator de date cu caracter personal

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Programului MultiBonus, atât prin intermediul acestui website, cât și în cadrul sistemelor de evidență a datelor separate de acest website, revine MOL România Petroleum Products S.R.L., cu sediul în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj-Napoca, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/729/2000 denumită în continuare "MOL România").

În înțelesul acestui document, prin Grupul MOL se înțelege grupul de companii afiliate MOL Hungarian Oil&Gas Public Limited Company din Ungaria.

Ce date cu caracter personal utilizăm?

Utilizăm toate datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră la momentul înscrierii în Programul MultiBonus, fie că această înscriere se efectuează prin completarea și semnarea Formularului de înscriere și obținere consimțământ sau prin intermediul website-ului, când vrei să îți creezi un cont online sau soliciți un card MultiBonus, și orice date personale pe care ni le furnizați ulterior, pe parcursul derulării Programului MultiBonus.

Aceste date pot fi încadrate de principiu în următoarele categorii:

– Date de identificare: nume, prenume, sex, data nașterii

– Datele de contact: adresă de corespondență (pentru primirea cardului), adresă de e-mail, numărul de telefon

– Date privind contul online: date privind profilul dumneavoastră, tranzacțiile efectuate, comenzi, transferul de puncte și recomandările primite

– Date contabile: datele personale necesare pentru întocmirea și ținerea registrelor noastre contabile, pentru înregistrări și documentele justificative aferente.

În cadrul comunicării cu noi, vă rugăm să nu ne puneți la dispoziție categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenența sindicală, date privind opiniile dumneavoastră politice sau convingerile religioase, date cu privire la starea dumneavoastră de sănătate etc.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră și ce temeiuri juridice avem?

– În scopul înscrierii dumneavoastră în Programul MultiBonus

Cum ar fi de exemplu, înscrierea/participarea dumneavoastră la programul MOL MultiBonus, inclusiv in vederea emiterii și/sau refacerii cardului, personalizării cardului, acumularii si cedarii de puncte de loialitate sau pentru orice alte operațiuni necesare derulării Programului MultiBonus, conform Regulamentului de funcționare a Programului MultiBonus al MOL România.

În acest caz, ne bazăm prelucrarea pe consimțământul dumneavoastră, dacă ne-a fost acordat prin Formularul de înscriere și obținere consimțământ.

– În scopuri de marketing

Prelucrăm datele dmneavoastră prin următoarele activități de marketing: (i) transmiterea de informatii si noutati comerciale (acopera: trimiterea prin posta, email, telefon, SMS de mesaje de marketing generale, oferte promotionale, cupoane și/sau prin intermediul aplicatiei mobile, când va deveni operabilă); (ii) trimiterea de oferte si discounturi personalizate (acopera: trimiterea prin posta, email, telefon, SMS sau direct în stațiile MOL România, de mesaje, oferte promotionale, cupoane, și/sau prin intermediul aplicatiei mobile, când va deveni operabilă); (iii) participarea dumneavoastră la studii de piata si sondaje (acopera: sondaje si studii de piata despre Programul MultiBonus si despre produsele si serviciile dezvoltate de MOL Romania si/sau de alte companii din cadrul Grupului MOL);

Ca să vă putem trimite oferte și discounturi personalizate, vom crea un profil al dumneavoastră, însă nu vom lua nicio decizie bazată pe prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest fel, vă vom include numai în campaniile și comunicările de marketing relevante pentru dumneavoastră. Aspectele de interes pentru activitatea noastră de creare de profiluri vor fi, în principal, următoarele: datele de utilizare a cardului (istoricul de tranzacții: serviciile sau produsele utilizate sau achiziționate de dumneavoastră de la operatori, de exemplu: tipul de produs și serviciu, frecvența și valoarea achiziției etc.), vârsta și sexul dumneavoastră. Cu titlu de exemplu, vom analiza ce tip de apă cumpără doamnele între 35 – 40 ani din stațiile MOL România atunci când își alimentează cu carburant mașinile, iar data viitoare MOL România va oferi același tip de apă doamnelor din categoria de vârstă menționată (35-40 de ani) care participă în Programul MultiBonus.

Un alt exemplu pentru activitatea noastră de creare de profiluri este următorul: pentru a evalua eficiența mesajelor de marketing, putem ține o evidență cu privire la mesajele primite de dumneavoastră, produsele și serviciile achiziționate, și cu privire la data, frecvența, și valoarea acestor achiziții. În baza acestor factori, vom determina tipurile de oferte și discounturi personalizate pe care vi le vom trimite. De exemplu, putem trimite către participanții la Programul MultiBonus un cupon de ziua lor privind tipul preferat de cafea (se analizează tranzacțiile anterioare ale participanților pentru a identifica tipul preferat de cafea).

În cazul operațiunilor de prelucrare de mai sus, ne bazăm prelucrarea pe consimțământul dumneavoastră, dacă ne-a fost acordat prin Formularul de înscriere și obținere consimțământ, Vă informăm că vă puteți retrage oricând consimțământul, fără a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisă ce poate fi transmisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro sau (ii) prin poștă/curier la adresa sediului social al MOL Romania din Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj-Napoca.

– Pentru realizarea de diverse analize/studii

Pentru că ne dorim să îmbunătățim serviciile noastre și depunem eforturi constante în această direcție (inclusiv prin transfer către Grupul MOL în aceleași scopuri).

În acest caz, ne bazăm prelucrarea pe interesul nostru legitim de a oferi clienților noștri accesul la o gamă cât mai largă de servicii optimizate și particularizate la nevoile specifice ale clienților noști fideli, cu respectarea în același timp a drepturilor și intereselor acestora.

– În scopul prevenirii și combaterii fraudei

Pentru că ne dorim să descurajăm orice acțiuni/intenții de fraudare a intereselor noastre, cât și ale clienților noștri (pentru a preveni de exemplu, o încercare a unui terț de fraudare a contului dumneavoastră etc.).

În acest caz, ne bazăm prelucrarea pe interesul nostru legitim de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea și prevenirea eventualelor fraude comise de participanții la programul MultiBonus.

– În scopul asigurării securității bunurilor și spațiilor

Pentru că dorim să asigurăm securitatea stațiilor MOL România și a bunurilor MOL România prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, prelucrare care poate fi și în beneficiul dumneavoastră pentru clarificarea incidentelor în care ați putea fi implicat involuntar.

În acest caz, ne bazăm prelucrarea pe interesul nostru legitim de a asigura securitatea fizică a stațiilor și a bunurilor noastre existente în stații.

– În scopul colectării/recuperării creanțelor, precum și în vederea exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre legale

În acest caz, ne bazăm prelucrarea pe interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem în legătură cu activitatea participanților în contextul participării la Programul MultiBonus.

– În scopuri de contabilitate și audit intern

Pentru că avem anumite obligații legale de ținere a contabilității și de audit intern, pe care trebuie să le respectăm.

În acest caz, ne bazăm prelucrarea pe îndeplinirea obligațiilor noastre legale. Dacă nu ne furnizați datele personale necesar a fi prelucrate în aceste scopuri, nu ne vom mai putea respecta obligațiile legale pe care le avem de ținere a contabilității și de audit intern.

– În vederea soluționării solicitărilor dumneavoastră

Pentru că dorim să fim aproape de clienții nostri, să le răspundem prompt și eficient (de exemplu, dacă doriți să aflați informații privind balanța contului MultiBonus, dacă doriți să vă actualizați datele, să formulați o reclamație etc.) și să continuăm relația noastră și pe viitor.

În acest caz, ne bazăm prelucrarea pe interesul nostru legitim de a soluționa solicitările, inclusiv eventualele reclamații ale participanților la Programul MultiBonus.

– În scopuri statistice și de cercetare

Cum ar fi, de exemplu, în vederea proiectării, dezvoltării, testării și a utilizării de noi sisteme informatice/îmbunătățirea sistemelor informatice deja implementate, cu luarea de garanții adecvate conform cerințelor GDPR.

Căror destinatari sau categorii de destinatari transmitem datele dumneavoastră?

Pentru îndeplinirea scopurilor noastre de prelucrare, datele dumneavoastră sunt transmise următorilor destinatari:

a) către furnizorii noștri de servicii

Transmitem datele dumneavoastră pentru a asigura prelucrarea acestora in deplina siguranța, în scopul personalizării și emiterii cardurilor de fidelitate MultiBonus, al furnizării de servicii de marketing, pentru realizarea serviciilor de curierat, precum și in scopuri de arhivare conform obligațiilor legale. Furnizorii noștri servicii acționează în calitate de Persoane împuternicite ale MOL Romania și strict în baza instrucțiunilor documentate primite de la noi.

Lista cu furnizorii noștri care prelucrează date personale în calitate de persoane împuternicite este disponibilă aici. Lista se actualizează periodic, ori de câte ori intervin modificări în colaborarea cu furnizorii noștri.

b) către Grupul MOL, pentru derularea Programului MultiBonus, precum și pentru realizarea de diverse analize/studii în vederea îmbunătățirii serviciilor noastre

c) către consultanți externi, avocați în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase;

d) către instituții și autorități publice (de exemplu, autoritati cu atributii de investigare a fraudelor, poliție, instanțele judecătorești etc.), dacă este cazul, în scopul exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre legale.

Transferul datelor personale în afara țării

Prelucrăm datele dumneavoastră la nivel national, și transferăm datele personale în Spațiul Economic European, respectiv in Ungaria și Cipru, strict din perspectiva asigurării securității datelor dumneavoastră personale. Astfel, sistemul informatic utilizat de noi pentru furnizarea Programului MultiBonus este localizat în Ungaria. De asemenea, la serverele din Ungaria are acces și furnizorul nostru, cu sediul în Cipru, care oferă servicii de suport si mentenanta pentru portalul MultiBonus.

Toate transferurile de date se realizează cu respectarea de către noi a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale – MOL Romania transmite către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

Pe ce perioadă stocăm datele dumneavoastră?

Păstrăm datele dumneavoastră doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de date unde este necesar consimțământul dumneavoastră, datele vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului.

In cazul în care sunteți inactiv pentru o perioadă mai mare de 2 ani de la data ultimei tranzacții cu cardul MultiBonus, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse din aplicația Programului MultiBonus.

De asemenea, datele dumneavoastră care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva noastră timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor legii contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, dacă va fi cazul, datele dumneavoastră personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

După expirarea termenelor de mai sus, vom șterge și/sau vom distruge datele dumneavoastră din evidențele/bazele noastre de date.

Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale

Aveți următoarele drepturi în legătură cu protecția datelor dumneavoastră:

– Dreptul la informare: dreptul dumneavoastră de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de către noi;

– Dreptul de acces: dreptul dumneavoastră de a obține din partea noastră o confirmare că noi prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;

– Dreptul la rectificare: dreptul dumneavoastră de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

– Dreptul la ștergerea datelor: dreptul dumneavoastră de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, însă nu oricând, ci doar în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de date personale efectuate de noi. Vă puteți opune doar prelucrărilor care au ca temei legal – realizarea intereselor noastre legitime, iar noi nu avem interese și motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal de către noi; (v) datele dumneavoastră trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;

– Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul dumneavoastră de a obține restricționarea prelucrărilor în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel: (i) contestați exactitatea datelor pe care noi le prelucrăm. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care ne va permite să verificăm exactitatea datelor contestate; (ii) Prelucrarea datelor de către noi este ilegală, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor, ci solicitați restricționarea utilizării lor de către noi; (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În această situație, prelucrarea va fi restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

– Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul dumneavoastră de a primi de la noi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

– Dreptul la opoziție: dreptul dumneavoastră de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic realizarea intereselor noastre legitime.

Dacă vă veți opune unor astfel de prelucrări, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care vom putea demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastră, cum ar fi comportamentul de plată, situația financiară, comportamentul în trafic etc.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro sau (ii) prin poștă/curier la adresa sediului social al MOL Romania din Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj-Napoca. În vederea formulării cererii, puteți utiliza modelul de cerere de acces pus la dispoziție de noi.

Pentru a da curs solicitărilor de mai sus, vom putea cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. După identificarea dumneavoastră, vă vom furniza un răspuns privind solicitarea transmisă de exercitare a drepturilor de mai sus, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Termenul de răspuns de 30 de zile poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, conform reglementărilor GDPR.

Pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse aici, puteți adresa o cerere către MOL Romania, la adresa de e-mail: datepersonale@molromania.ro.

Aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

2. Protecția datelor pe pagina noastră web

Protecţia datelor dumneavoastră. cu caracter personal pe care ni le-aţi pus la dispoziţie este deosebit de importantă pentru MOL Romania. Orice informaţii furnizate MOL Romania prin intermediul site-ului vor fi folosite si protejate potrivit dispozitiilor legale.

Accesarea site-ului şi oferirea de date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site-ul www.multibonus.ro şi bifarea căsuţelor Sunt de acord cu Regulamentul de funcţionare a programului MultiBonus, cu Termenii şi Condiţiile şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal menţionate în formularul de înscriere constituie exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea de către MOL România a datelor colectate în vederea derulării programului MultiBonus, precum şi în scopuri de marketing, respectiv cu privire la transferul către partenerii MOL a datelor pe durata programului Multibonus precum şi ulterior încetării acestuia.

Prin completarea formularului de înscriere/înregistrare şi bifarea căsuţelor Sunt de acord cu Regulamentul de funcţionare a programului MultiBonus, cu Termenii şi Condiţiile şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal participantul încheie un contract cu MOL România, iar ambele părţi consideră condiţiile şi normele enumerate în Regulamentul de funcţionare a programului Multibonus ca fiind obligatorii pentru ele.

Pe lângă informațiile furnizate de dumneavoastră în mod voluntar când accesați site-ul nostru, pentru a solicita un card MultiBonus sau pentru a deschide un cont online, este posibil ca MOL Romania. să colecteze informaţii şi în timpul vizitelor dvs. pe pagina noastră de Internet, prin intermediul Instrumentelor noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri). MOL Romania va utiliza în mod provizoriu următoarele informaţii generate automat – care nu conţin date cu caracter personal – în scopul întreţinerii tehnice a paginii de Internet:

– adresa de protocol de Internet (adresa IP),

– denumirea domeniului (URL),

– datele de accesare,

– istoricul de accesare al clientului (adică paginile vizualizate, link-urile pe care se face click),

– codul HTTP de răspuns,

– datele paginii web de unde se face accesarea,

– cantitatea de octeţi utilizată cu ocazia vizitării,

– data şi durata vizitării,

– datele paginilor vizualizate, sau

– tipul şi limba browser-ului utilizat.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm citiţi mai jos Politica noastră privind Cookie-urile.

In cazul in care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicita introducerea datelor dumneavoastra personale, este exclusa corelarea datelor dumneavoastra personale cu datele din protocolul de accesari, prin intermediul adresei IP (colectata oricum in forma anonimizata), in scopul realizarii unui profil de utilizator cu date personale.

Securitatea prelucrării datelor

Pentru a evita utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal administrate de MOL Romania şi utilizarea necorespunzătoare a acestora, societatea noastră a luat măsuri complexe tehnice şi de exploatare pentru siguranţă. Supunem sistematic controlului procedurile de siguranţă utilizate de noi şi le îmbunătăţim în concordanţă cu noile dezvoltări tehnologice.

Cât timp stocăm datele dumneavoastră pe pagina noastră web?

Vom stoca datele dumneavoastră pe perioada campaniilor de marketing sau altor actiuni care presupun stocarea acestor date in baza website-ului, după care datele dumneavoastră vor fi șterse de pe pagina noastră web. Actiunile de inscriere client nou sau de deschidere a unui cont online, precum si profilul online, nu presupun stocarea datelor pe pagina web.

Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale

În calitate de persoană vizată conform prevederilor GDPR, aveți dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor care vă privesc. De asemenea, puteți solicita acces la datele deținute și prelucrate de noi și de asemenea, rectificarea/completarea acestor date dacă acestea sunt inexacte/incomplete. Puteți, de asemenea, să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, să vă retrageți consimțământul acordat, să solicitați ștergerea datelor sau restricționarea prelucrărilor datelor, sau să solicitați exercitarea dreptului de portabilitate a datelor, în anumite condiții. Nu în ultimul rând, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastră, cum ar fi comportamentul de plată, situația financiară etc.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro sau (ii) prin poștă/curier la adresa sediului social al MOL Romania din Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj-Napoca. În vederea formulării cererii, puteți utiliza modelul de cerere de acces pus la dispoziție de noi.

Pentru a da curs solicitărilor de mai sus, vom putea cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. După identificarea dumneavoastră, vă vom furniza un răspuns privind solicitarea transmisă de exercitare a drepturilor de mai sus, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Termenul de răspuns de 30 de zile poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, conform reglementărilor GDPR.

Pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse aici, puteți adresa o cerere către MOL Romania, la adresa de e-mail: datepersonale@molromania.ro.

Aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Serviciul Relaţii cu Clienţii MOL va fi înştiinţat în legătură cu orice modificare a datelor personale, telefonic la nr. 0800 800 665 disponibil non-stop sau prin notificare scrisă la adresa CP 110 OP 4 Bucureşti, sau e-mail: datepersonale@molromania.ro.

3. Politica noastră privind Cookie-urile

„Cookie" este un fişier de date mic (un fişier de date care permite schimbul de informații între server şi client) transferat de o pagină de Internet pe hard drive-ul calculatorului dvs. MOL Romania sau furnizorii săi de servicii trimit cookie-uri atunci când vizitaţi pagina sau paginile noastre de Internet unde apar anunţurile noastre publicitare, unde faceţi cumpărături, unde solicitaţi sau personalizaţi informaţii sau unde vă înregistraţi pentru anumite servicii.

MOL Romania foloseşte cookie-uri pentru a afla dacă aţi mai vizitat vreodată pagina noastră de Internet şi pentru a identifica acele funcţii/servicii care vă pot fi de folos. Cookie-urile de tip HTTP şi Flash pot îmbunătăţi experienţa dvs. ca vizitator prin păstrarea informaţiilor preferate de dvs. la vizitarea paginii noastre. Cookie-urile de tip HTTP sau Flash nu sunt capabile să vă identifice ca persoană.

În general, cookie-urile sunt clasificate ca cookie-uri de „sesiune" sau cookie-uri „persistente".

Cookie-urile de sesiune nu rămân pe calculatorul dvs. după ce închideţi browser-ul.

Cookie-urile persistente rămân pe calculatorul dvs. până le ştergeţi sau expiră. Majoritatea browser-elor acceptă cookie-urile automat în mod implicit, însă dvs. puteţi în mod uzual să le refuzaţi sau să le acceptaţi selectiv prin ajustarea preferinţelor din browser-ul dvs. Dacă dezactivaţi cookie-urile, este posibil ca anumite opţiuni de pe pagina noastră de Internet să nu fie disponibile pentru dvs. sau unele pagini să nu fie afişate corespunzător.

Puteţi găsi informaţii despre browser-ele populare şi despre cum să ajustaţi preferinţele cu privire la cookie-uri în secţiunea de ajutor şi suport a browser-ului dvs.

MOL Romania utilizează următoarele tipuri de cookie-uri

Cookie-uri analitice

Atunci când vizitaţi o pagină de Internet a MOL Romania, programele software analitice creează un „cookie" anonim care ne spune dacă aţi mai vizitat pagina respectivă înainte. Acest tip de cookie ne ajută să urmărim câte persoane vizitează pagina de Internet, de unde sunt persoanele respective şi ce pagini de Internet vizualizează acestea. Apoi folosim aceste informaţii pentru a vedea performanţele paginilor respective şi a găsi modalităţi de a le îmbunătăţi. Cookie-urile analitice sunt utilizate numai pentru colectarea de informaţii statistice şi nu pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor.

Cookie-uri pentru performanţele paginilor

Unele cookie-uri sunt folosite pentru a ţine minte preferinţele dvs. în materie de instrumente sau opţiuni cu care interacţionaţi pe pagina noastră de Internet. De exemplu, dacă folosiţi centrul nostru virtual de carduri, folosim un „cookie" pentru a ţine minte detaliile dvs. pentru conectare. Aceste cookie-uri nu colectează date cu caracter personal.

Cookie-uri cu ţintă geografică

Utilizăm acest tip de cookie-uri pentru a afişa conţinutul relevant pentru regiunea dvs. Aceste cookie-uri utilizează informaţii din browser-ul dvs. pentru a determina locaţia dvs.

Pot dezactiva aceste cookie-uri?

Vă puteţi configura browser-ul de Internet astfel încât să nu accepte cookie-uri de la nicio pagină de Internet sau de la anumite pagini de Internet. Link-urile de mai jos explică modul de schimbare a setărilor privind cookie-urile pentru fiecare din browser-ele principale. De asemenea puteţi găsi informaţii în meniul de Ajutor din browser-ul dvs.

Setări cookie-uri pentru Chrome

Setări cookie-uri pentru Firefox

Setări cookie-uri pentru Internet Exporer

Setări cookie-uri pentru Safari (Mac)

Setări cookie-uri pentru Safari (iPhone şi iPad)

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi-ne la adresa de email contact@molromania.ro .