Informare clienti

 

Informarea Participantului la Programul MultiBonus privind prelucrarea datelor personale

Sunt operatori asociați de Date Personale: (i) MOL România având datele de identificare menționate în acest formular, (ii) pentru derularea Programului, realizarea de analize/studii și pentru sistemul de supraveghere video: MOL Hungarian Oil & Gas Public Limited Company, cu sediul în H-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18, Ungaria, dpo@mol.hu, nr. înregistrare Cg. 01-10-041683, cod fiscal 10625790-2-44, (iii) pentru derularea Programului și servicii suport pentru sistemul informatic: Multipont Program Zrt. cu sediul in 1117 Budapest, Budafoki út 79, Ungaria, nr. înregistrare 01-10-047197, dpo@ mol.hu. Sistemul informatic utilizat pentru derularea Programului este localizat in Ungaria. Drepturile prevăzute de lege pot fi exercitate cu privire la și în raport cu fiecare dintre operatori.

 1. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării

Datele Personale ale Participantului sunt prelucrate de către MOL România în următoarele scopuri și având la bază următoarele temeiuri juridice:

– în scopul înscrierii Participantului în Programul MultiBonus derulat de MOL România. În acest caz, prelucrarea Datelor Personale este necesară pentru participarea la Programul MultiBonus (acoperă: înscrierea/participarea la Programul MultiBonus în vederea emiterii și/sau refacerii cardului, personalizării cardului, acumulării și cedării de puncte de loialitate și pentru orice alte operațiuni necesare derulării Programului MultiBonus, conform Regulamentului de funcționare a Programului MultiBonus al MOL România. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este consimțământul Participantului, în măsura în care acest consimțământ a fost acordat de către Participant prin Formularul de înscriere și obținere consimțământ;

în scopul includerii Participantului în diverse campanii și comunicări de marketing derulate de MOL România pentru participanții la Programul MultiBonus, prin următoarele activități de marketing: (i) primirea de informații și noutăți comerciale (acoperă: trimiterea de mesaje de marketing generale, oferte promoționale, cupoane prin poștă, e-mail, telefon, SMS, mesaj pe bonul fiscal și/sau prin intermediul aplicației mobile, când va deveni operabilă); (ii) oferte și discounturi personalizate (acoperă: trimiterea de mesaje, oferte promoționale, cupoane prin poștă, e-mail, telefon, SMS, mesaje pe bonul fiscal și/sau prin intermediul aplicației mobile, când va deveni operabilă); (iii) oferte și discounturi personalizate în stațiile MOL România (acoperă: trimiterea de mesaje, oferte promoționale, cupoane în momentul în care clientul inițiază o tranzacție în stațiile MOL România); (iv) participarea la studii de piață și sondaje (acoperă: sondaje și studii de piață despre Programul MultiBonus și despre produsele și serviciile dezvoltate de MOL România și/sau de alte companii din cadrul Grupului MOL);

– în cadrul activității de marketing menționată la litera (ii) de mai sus, MOL România nu va lua nicio decizie bazată pe prelucrare automată privind Participantul, însă va crea un profil al Participantului, pentru a permite includerea Participantului numai în campaniile și comunicările de marketing relevante pentru acesta. Aspectele de interes pentru activitatea de profilare vor fi, în principal, următoarele: datele de utilizare a cardului (istoricul de tranzacții: serviciile sau produsele utilizate sau achiziționate de Participant de la operatori, de exemplu: tipul de produs și serviciu, frecvența și valoarea achiziției etc.), vârsta și sexul Participantului.

Cu titlu de exemplu, MOL România poate analiza ce tip de apă cumpără doamnele între 35-40 ani din stațiile MOL atunci când își alimentează cu carburant mașinile, iar data viitoare MOL România poate oferi același tip de apă doamnelor din categoria de vârstă menționată (35-40 de ani), care participă în Programul MultiBonus.

Un alt exemplu este următorul: pentru a evalua eficiența mesajelor de marketing, MOL România ține o evidență cu privire la mesajele primite de Participant, produsele și serviciile achiziționate, și cu privire la data, frecvența și valoarea acestor achiziții. În baza acestor factori, MOL România determină tipurile de oferte și discounturi personalizate care vor fi trimise Participanților. De exemplu, MOL România poate trimite către Participanți un cupon de ziua lor privind tipul preferat de cafea (se analizează tranzacțiile anterioare ale Participanților pentru a identifica tipul preferat de cafea).

Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este consimțământul Participantului, în măsura în care acest consimțământ a fost acordat de către Participant prin Formularul de înscriere și obținere consimțământ;

în scopuri statistice și de cercetare, inclusiv în vederea proiectării, dezvoltării, testării și utilizării de noi sisteme informatice/îmbunătățirea sistemelor informatice deja implementate, cu luarea de garanții adecvate conform cerințelor GDPR;

pentru realizarea de diverse analize/studii în vederea îmbunătățirii serviciilor MOL România. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim al operatorului de a oferi clienților săi accesul la o gamă cât mai largă de servicii optimizate, particularizate pentru nevoile specifice ale clienților săi fideli;

în scopul prevenirii și combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru activitățile de prevenire a fraudelor este interesul legitim al operatorului de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea și prevenirea eventualelor fraude comise de participanții la Programul MultiBonus;

în scopul asigurării securității stațiilor MOL România și a bunurilor MOL România, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim al operatorului de a asigura securitatea fizică a stațiilor și a bunurilor sale existente în stații;

în scopul colectării/recuperării creanțelor, precum și în vederea exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL România. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul legitim al operatorului de a-și valorifica drepturile pe care le are în legătură cu activitatea Participantului.

în vederea asigurării contabilității și activităților de audit intern, conform prevederilor legale aplicabile. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este îndeplinirea obligațiilor legale ale MOL România. În cazul nefurnizării acestor date de către Participant, MOL România nu își va putea respecta obligațiile legale de ținere a contabilității și de audit intern.

în vederea soluționării solicitărilor Participanților cu privire la Programul MultiBonus (de exemplu comenzi MultiBonus, solicitare informații privind balanța contului MultiBonus, actualizare date Participant, verificări fraude cont MultiBonus, soluționări reclamații etc.). Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim al operatorului de a soluționa solicitările, inclusiv eventualele reclamații ale Participanților la Programul MultiBonus.

 1. Transferul Datelor Personale

Datele Personale ale Participantului pot fi transferate către:

 1. a) Furnizorii de servicii ai MOL România în scopul personalizării și emiterii cardurilor MultiBonus, furnizării de servicii de marketing, de curierat și de arhivare, în deplină siguranță. Furnizorii de servicii acționează în calitate de persoane împuternicite ale MOL România, strict în baza instrucțiunilor primite. Lista entităților care prelucrează Date Personale în calitate de împuterniciți este disponibilă pe website-ul MOL România: www.multibonus.ro/imputerniciti și se actualizează periodic, ori de câte ori intervin modificări în colaborarea MOL România cu furnizorii săi.
 2. b) Consultanți externi, avocați în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase;
 3. c) Instituții și autorități publice (de exemplu, autorități cu atribuții de investigare a fraudelor, poliție, instanțele judecătorești etc.), dacă este cazul, în scopul exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL România.

        3. Durata de stocare a Datelor Personale

Datele Personale ale Participantului sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde este necesar consimțământul Participantului, Datele Personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului de către Participant.

În cazul în care Participantul este inactiv pentru o perioadă mai mare de 2 ani de la data ultimei tranzacții cu cardul MultiBonus într-o stație MOL de pe teritoriul României, datele cu caracter personal ale Participantului vor fi șterse din aplicația Programului MultiBonus.

De asemenea, Datele Personale ale Participantului care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva MOL România timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale MOL România, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale MOL România.

 1. Drepturile Participantului privind protecția Datelor Personale

Participantul are următoarele drepturi în legătură cu protecția Datelor Personale prelucrate:

 • Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale;

 

 • Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că operatorul prelucrează sau nu Datele Personale și, în caz afirmativ, acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date;

 

 • Dreptul la rectificare: dreptul Participantului de a obține de la MOL România, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care îl privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

 

 • Dreptul la ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) Participantul își retrage consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) Participantul se opune prelucrărilor de Date Personale; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului;

 

 • Dreptul la restricționarea prelucrărilor Datelor Personale: în oricare din următoarele situații: (i) Participantul contestă exactitatea datelor; (ii) Prelucrarea Datelor Personale este ilegală, iar Participantul nu vrea ștergerea Datelor Personale, ci solicită restricționarea utilizării lor; (iii) Operatorul nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Participantul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) Participantul se opune prelucrării. În cazul în care a obținut restricționarea prelucrării, Participantul va fi informat ulterior de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

 

 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele Personale care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Participantul poate exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Participantului sau pe contract și se efectuează prin mijloace automate.

 

 • Dreptul la opoziție: dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării efectuate de operator având ca temei juridic interesul legitim al acestuia.

 

 • Dreptul Participantului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Participantului, cum ar fi istoricul de achiziții ale Participantului etc.), care produce efecte juridice care privesc Participantul sau care îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Participantul poate trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro sau (ii) prin poștă/curier la adresa sediului social al MOL România din Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj‑Napoca. În vederea formulării cererii, Participantul poate utiliza modelul de cerere pus la dispoziție de MOL România.

Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor de mai sus, MOL România poate cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. MOL România va furniza un răspuns privind cererea Participantului de exercitare a drepturilor de mai sus, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Termenul de răspuns de o lună poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, conform reglementărilor GDPR.

Pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse în prezenta Informare, Participantul se poate adresa către MOL România, la adresa de e-mail: datepersonale@molromania.ro.

Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.