Momentan, optiunea de Creare cont online nu este disponibila. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

Informare clienti

Informarea Participantului la Programul MultiBonus privind prelucrarea datelor personale

Participantul ia la cunoștință că datele sale personale incluse în formularul de înscriere (”Date Personale”) vor fi prelucrate de către MOL România Petroleum Products S.R.L. (”MOL România”), în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), cu Legea de punere in aplicare a prevederilor GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

  1. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării

Datele Personale ale Participantului sunt prelucrate de către MOL Romania în următoarele scopuri și având la bază următoarele temeiuri juridice:

– în scopul înscrierii Participantului în Programul MultiBonus derulat de MOL România. În acest caz, prelucrarea Datelor Personale este necesară pentru participarea la Programul MultiBonus (acopera: înscrierea/participarea la Programul MultiBonus in vederea emiterii și/sau refacerii cardului, personalizării cardului, acumularii si cedarii de puncte de loialitate si pentru orice alte operațiuni necesare derulării Programului Multibonus, conform Regulamentului de funcționare a Programului MultiBonus al MOL România. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este consimțământul Participantului, în măsura în care acest consimțământ a fost acordat de către Participant prin Formularul de înscriere și obținere consimțământ;

– în scopul includerii Participantului în diverse campanii și comunicări de marketing derulate de MOL România pentru participanții la Programul MultiBonus, prin următoarele activități de marketing: (i) primirea de informatii si noutati comerciale (acopera: trimiterea prin posta, email, telefon, SMS de mesaje de marketing generale, oferte promotionale, cupoane și/sau prin intermediul aplicatiei mobile, când va deveni operabilă); (ii) oferte si discounturi personalizate (acopera: trimiterea prin posta, email, telefon, SMS sau direct în stațiile MOL România, de mesaje, oferte promotionale, cupoane, și/sau prin intermediul aplicatiei mobile, când va deveni operabilă); (iii) participarea la studii de piata si sondaje (acopera: sondaje si studii de piata despre Programul MultiBonus si despre produsele si serviciile dezvoltate de MOL Romania si/sau de alte companii din cadrul Grupului MOL);

– În cadrul activității de marketing menționată la litera (ii) de mai sus, MOL România nu va lua nicio decizie bazată pe prelucrare automată privind Participantul, însă va crea un profil al Participantului, pentru a permite includerea Participantului numai în campaniile și comunicările de marketing relevante pentru acesta. Aspectele de interes pentru activitatea de profilare vor fi, în principal, următoarele : datele de utilizare a cardului (istoricul de tranzacții: serviciile sau produsele utilizate sau achiziționate de Participant de la operatori, de exemplu : tipul de produs și serviciu, frecvența și valoarea achiziției etc.), vârsta și sexul Participantului. Cu titlu de exemplu, MOL România poate analiza ce tip de apă cumpără doamnele între 35 – 40 ani din stațiile MOL atunci când își alimentează cu carburant mașinile, iar data viitoare MOL România poate oferi același tip de apă doamnelor din categoria de vârstă menționată (35-40 de ani) care participă în Programul MultiBonus.

Un alt exemplu este următorul: pentru a evalua eficiența mesajelor de marketing, MOL România ține o evidență cu privire la mesajele primite de Participant, produsele și serviciile achiziționate, și cu privire la data, frecvența, și valoarea acestor achiziții. În baza acestor factori, MOL România determină tipurile de oferte și discounturi personalizate care vor fi trimise Participanților. De exemplu, MOL România poate trimite către Participanți un cupon de ziua lor privind tipul preferat de cafea (se analizează tranzacțiile anterioare ale Participanților pentru a identifica tipul preferat de cafea).

Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este consimțământul Participantului, în măsura în care acest consimțământ a fost acordat de către Participant prin Formularul de înscriere și obținere consimțământ;

 – în scopuri statistice și de cercetare, inclusiv în vederea proiectării, dezvoltării, testării și a utilizării de noi sisteme informatice/îmbunătățirea sistemelor informatice deja implementate, cu luarea de garanții adecvate conform cerințelor GDPR;

– pentru realizarea de diverse analize/studii în vederea îmbunătățirii serviciilor MOL România, inclusiv prin transfer către Grupul MOL, pentru prelucrarea Datelor Personale în aceleași scopuri. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul legitim al MOL România de a oferi clienților săi accesul la o gamă cât mai largă de servicii optimizate, particularizate pentru nevoile specifice ale clienților săi fideli;

– în scopul prevenirii și combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru activităţile de prevenire a fraudelor este interesul legitim al MOL România de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea și prevenirea eventualelor fraude comise de participanții la Programul MultiBonus;

– în scopul asigurării securității stațiilor MOL România și a bunurilor MOL România, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim al MOL România de a asigura securitatea fizică a stațiilor și a bunurilor sale existente în stații;

– în scopul colectării/recuperării creanțelor, precum și în vederea exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL România. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul legitim al MOL România de a-și valorifica drepturile pe care le are în legătură cu activitatea Participantului.

– în vederea asigurării contabilității și activităților de audit intern, conform prevederilor legale aplicabile. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este îndeplinirea obligațiilor legale ale MOL România. În cazul nefurnizării acestor date de către Participant, MOL România nu își va putea respecta obligațiile legale de ținere a contabilității și de audit intern.

– în vederea soluționării solicitărilor Participanților cu privire la Programul MultiBonus (de exemplu comenzi MultiBonus, solicitare informații privind balanța contului MultiBonus, actualizare date Participant, verificări fraude cont MultiBonus, soluționări reclamații etc.). Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim al MOL România de a soluționa solicitările, inclusiv eventualele reclamații ale Participanților la Programul MultiBonus.

  1. Transferul Datelor Personale

2.1 În cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopurile menționate mai sus, Datele Personale ale Participantului vor fi transferate către următoarele terțe părți, după cum urmează:

a) către Furnizorii de servicii ai MOL Romania

MOL Romania transmite Datele Personale furnizorilor companiei pentru a asigura prelucrarea Datelor Pesonale in deplina siguranța, în scopul personalizării și emiterii cardurilor de fidelitate MultiBonus, furnizării de servicii de marketing, pentru realizarea serviciilor de curierat, precum și in scopuri de arhivare conform obligațiilor legale. Furnizorii de servicii contractați de MOL Romania acționează în calitate de persoane împuternicite ale MOL Romania și strict în baza instrucțiunilor documentate primite de la MOL Romania.

Lista cu furnizorii MOL Romania care prelucrează Date Personale în calitate de împuterniciți este disponibilă pe website-ul MOL Romania, prin accesarea următorului link www.multibonus.ro/imputerniciti. Lista se actualizează periodic, ori de câte ori intervin modificări în colaborarea MOL Romania cu furnizorii săi.

b) către Grupul MOL, pentru derularea Programului MultiBonus, precum și pentru realizarea de diverse analize/studii în vederea îmbunătățirii serviciilor MOL România;

c) către consultanți externi, avocați în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase;

d) către instituții și autorități publice (de exemplu, autoritati cu atributii de investigare a fraudelor, poliție, instanțele judecătorești etc.), dacă este cazul, în scopul exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL România.

2.2 Transferul Datelor Personale în afara țării

MOL Romania prelucrează Datele Personale la nivel national, și transferă Datele Personale în Spațiul Economic European, respectiv in Ungaria și Cipru, strict din perspectiva asigurării securității Datelor pPrsonale. Astfel, sistemul informatic utilizat de către MOL România pentru furnizarea serviciului este localizat în Ungaria. De asemenea, la serverele din Ungaria are acces și furnizorul MOL România, cu sediul în Cipru, care oferă servicii de suport si mentenanta pentru portalul MultiBonus.

În înțelesul acestui document, prin Grupul MOL se înțelege grupul de companii afiliate MOL Hungarian Oil&Gas Public Limited Company din Ungaria.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către MOL Romania a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale – MOL Romania transmite către terțele părți doar Datele Pfersonale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

  1. Durata de stocare a Datelor Personale

Datele Personale ale Participantului sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde este necesar consimțământul Participantului, Datele Personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului de către Participant.

In cazul în care Participantul este inactiv pentru o perioadă mai mare de 2 ani de la data ultimei tranzacții cu cardul MultiBonus, datele cu caracter personal ale Participantului vor fi șterse din aplicația Programului MultiBonus.

De asemenea, Datele Personale ale Participantului care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva MOL România timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale MOL România, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale MOL România.

  1. Drepturile Participantului privind protecția Datelor Personale

Participantul are următoarele drepturi în legătură cu protecția Datelor Personale prelucrate de către MOL România, în calitate de operator:

– Dreptul la informare: dreptul Participantului de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către MOL România;

– Dreptul de acces: dreptul Participantului de a obține din partea MOL România o confirmare că acesta prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;

– Dreptul la rectificare: dreptul Participantului de a obține de la MOL România, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care il privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

– Dreptul la ștergerea datelor: dreptul Participantului de a obține de la MOL România, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, în următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către MOL România; (ii) Participantul își retrage consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) Participantul se opune prelucrărilor de Date Personale efectuate de MOL România; (iv) datele cu caracter personal ale Participantului au fost prelucrate ilegal de către MOL România; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine MOL România;

– Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul Participantului de a obține de la MOL România restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel: (i) Participantul contestă exactitatea datelor pe care le prelucrează MOL România; (ii) Prelucrarea Datelor Personale de către MOL România este ilegală, iar Participantul nu vrea ștergerea Datelor Personale, ci solicită restricționarea utilizării lor de către MOL România; (iii) MOL România nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Participantul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) Participantul se opune prelucrării.

În cazul în care Participantul a obținut restricționarea prelucrării, Participantul va fi informat ulterior de către MOL România înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

– Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul Participantului de a primi de la MOL România datele cu caracter personal care il privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Participantul poate exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Participantului sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

– Dreptul la opoziție: dreptul Participantului de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării efectuate de MOL România având ca temei juridic interesul legitim al acestuia.

– Dreptul Participantului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Participantului, cum ar fi istoricul de achiziții al Participantului ), care produce efecte juridice care privesc Participantul sau care îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Participantul poate trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro sau (ii) prin poștă/curier la adresa sediului social al MOL Romania din Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj-Napoca. În vederea formulării cererii, Participantul poate utiliza modelul de cerere pus la dispoziție de MOL România.

Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor de mai sus, MOL Romania poate cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. MOL Romania va furniza un răspuns privind cererea Participantului de exercitare a drepturilor de mai sus, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Termenul de răspuns de 30 de zile poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, conform reglementărilor GDPR.

Pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse în prezenta Informare, Participantul se poate adresa către MOL Romania, la adresa de e-mail: datepersonale@molromania.ro.

Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.